Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Mevrouw L. Gloudemans handelend onder de naam FBFX Academy is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 17252421 en is gevestigd aan de Michiel de Ruyterweg 116 (5262VJ) te Vught, hierna: FBFX. FBFX is de aanbieder van de FBFX website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de FBFX website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de FBFX website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt FBFX Gebruiker deze FBFX website verder niet te gebruiken. FBFX raadt iedereen aan die gebruik maakt van de FBFX website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de FBFX website te gebruiken stemt Gebruiker in dat FBFX door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 

Artikel 2 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

FBFX gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van FBFX. FBFX zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van FBFX.

 

Artikel 3 - Gebruik van de FBFX website

 1. FBFX spant zich in de FBFX website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de FBFX website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de FBFX website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker FBFX onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. FBFX kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 4 - Verplichtingen bij het gebruik van de FBFX website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de FBFX website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de FBFX website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de FBFX website:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de FBFX website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de FBFX website van FBFX,
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van FBFX.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is FBFX gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. FBFX komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de FBFX website te ontzeggen en/of het gebruik van de FBFX website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de FBFX website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 
 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website. 
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met FBFX. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 

Artikel 5 - Toegang 

 1. FBFX biedt enkel en alleen het gebruik van de FBFX website aan. FBFX heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de FBFX website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FBFX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de FBFX website tijdig worden verstrekt aan FBFX.
 4. FBFX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FBFX is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorFBFX bekend was.

 

Artikel 6 - Beschikbaarheid FBFX website

FBFX staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. FBFX streeft ernaar om zich in te spannen om de FBFX website en de toegang tot de FBFX website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de FBFX website. FBFX is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de FBFX website en het gebruik van de FBFX website op te schorten. FBFX is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de FBFX website te kunnen waarborgen. 

 

Artikel 7 - Inhoud van de website

 1. Indien op de website enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal FBFX de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. Het te verwachten resultaat is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Gebruiker. FBFX biedt hierin geen garanties.

 

Artikel 8 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van FBFX of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is FBFX gerechtigd om dat deel van de FBFX website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. FBFX zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is FBFX aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 

 

Artikel 9 - Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van FBFX of via [E-mail]. 

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de FBFX website is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van FBFX. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met FBFX aan Gebruiker ter beschikking gesteld. 
 2. FBFX kan de toegang tot de inhoud van haar website aanbieden in de vorm van een abonnement voor de duur zoals overeengekomen met Gebruiker of middels een pay-per-view. In dat geval krijgt Gebruiker enkel toegang tot het gekozen deel van inhoud van de website van FBFX.
 3. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is FBFX gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de FBFX website op te schorten, dan wel te beëindigen. 

 

Artikel 11 - Abonnementen

 1. FBFX biedt abonnementen aan voor de duur van één maand of voor één jaar. Na verloop van de overeengekomen duur wordt het abonnement telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij Gebruiker expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.
 2. De opzegtermijn voor abonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan FBFX voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12 - Beperking aansprakelijkheid 

 1. Gebruiker vrijwaart FBFX vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de FBFX website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens FBFX. 
 2. FBFX is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. FBFX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van  (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de FBFX website of die van gelinkte websites of websites. 
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van FBFX jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door FBFX in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  
 5. In geen geval is FBFX is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de FBFX website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de FBFX website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. FBFX staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FBFX verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. FBFX is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is FBFX aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van FBFX alleen geacht te bestaan indien FBFX dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 9. Enige door FBFX opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FBFX.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van FBFX is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FBFX opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van FBFX. FBFX is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van FBFX vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FBFX. Elke vordering tot schadevergoeding jegens FBFX dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 13 - Overmacht

 1. FBFX is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van FBFX en (xi) overige situaties die naar het oordeel van FBFX buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. FBFX heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FBFX zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 14 - Overeenkomst met de netbeheerder

FBFX biedt uitsluitend een FBFX website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van FBFX, alsmede op de goede naam van FBFX. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de FBFX website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, foto- en videomateriaal, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen en dergelijke met betrekking tot de FBFX website berusten uitsluitend bij FBFX en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de FBFX website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken. 
 3. De software van de FBFX website blijft te allen tijde het eigendom van FBFX De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van FBFX of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de FBFX website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.wijzigen.

 

Artikel 16 - Algemene (verkoop)voorwaarden  

Op het gebruik van de FBFX website zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van FBFX van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van FBFX en/of Schminkengrime.nl.

 

Artikel 17 - Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de FBFX website van FBFX. worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@fbfxacademy.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FBFX de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. FBFX zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 18 - Wijzigingen

FBFX heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de FBFX website inzien. 

 

Artikel 19 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen FBFX en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen FBFX en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank. 

 

Vught, 7 december 2020